Privacy

ABO-Group is er zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van ABO-Group is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Personeel;
4. Verstrekking aan derden
5. Bewaartermijn
6. Beveiligingsniveau
7. Rechten van betrokkenen;
8. Klachten
9. Contactgegevens;
10. Aanpassen privacy statement.

1. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING (ALGEMEEN)

Uw persoonsgegevens worden door ABO-Group verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met ABO-Group Environment NV en/of haar onderliggende vennootschappen. Deze overeenkomsten hebben als doel het leveren van dienstverlening en consultancy op het gebied van geïntegreerde engineering & testing activiteiten, op vlak van bodem, geotechniek, milieu, energie en afval. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van ABO-Group Environment NV en haar onderliggende vennootschappen te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. MARKETINGACTIVITEITEN

De ABO-Group houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene gegevens bij van haar bestaande klanten, contacten en relaties. Wij kunnen uw gegevens zoals e-mail adres, naam, bedrijf en telefoonnummer hiertoe verzamelen in lijsten of databanken.

Deze gegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande en potentiële klanten en relaties over (nieuwe) diensten of activiteiten, het uitnodigen van bestaande en potentiële klanten en relaties op onze evenementen.

3. PERSONEEL

De ABO-Group houdt die gegevens bij van haar medewerkers om aan al haar wettelijke sociale verplichtingen te voldoen en in het kader van in- en doorstroomprocessen. Deze gegevens worden verzameld bij de personeelsdienst in databanken en in lijsten. Tevens kunnen deze gegevens worden gedeeld met de externe sociale partners voor een correcte verwerking van data en HR vraagstukken.

Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld waaronder naam, voornaam, telefoonnummer en e-mail adres met onze externe ICT partners.

In het kader van het binnenhalen en uitvoeren van onze overeenkomsten worden respectievelijk C.V’s en naam en voornaam gebruikt in onze commerciële en uitvoeringsprocessen.
Persoonsgegevens van medewerkers worden verzameld bij onze interne communicatie diensten om de samenwerkingsrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het uitsturen van communicaties, wensen, uitnodigingen en informatie.

4. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. BEWAARTERMIJN

ABO-Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. BEVEILIGINGSNIVEAU

ABO-Group beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ABO-Group van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 9.

7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

9. CONTACTGEGEVENS

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

ABO-Group Environment NV
dhr. Frank De Palmenaer (LAN 040306)
Derbystraat 255
9051 Sint-Denijs-Westrem
GDPR@abo-group.eu

10. AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.abo-group.eu) worden gepubliceerd.