Thenergo presenteert resultaten 2013

PERSBERICHT

Thenergo presenteert jaarcijfers 2013

26 maart 2014 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Aartselaar – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar, operator en dienstverlener in het kader van energieprojecten, presenteert haar resultaten over het jaar 2013.

Zoals werd aangekondigd in het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 werd in 2013 de herstructurering van Thenergo onverwijld verder gezet.

Enerzijds had die betrekking op het afstoten van het Etrimsegment. In de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal werd de verkoop van Etrim NV aan Anode aangekondigd. Dit gebeurde nadat de actiefwaarde van Etrim op 30 juni werd herleid. In de loop van het vierde kwartaal van vorig jaar werd de verkoop van Energy Cluster NV aan Actility SA bewerkstelligd. Beide verkopen werden ondertussen volledig afgerond.

Anderzijds werd de holding aangepast aan de voormelde herleiding van de activiteiten. Aan het einde van 2013 werden de bediendeovereenkomsten opgezegd van de medewerkers van het Etrimsegment. De kantoorkosten werden sterk herleid vanaf 2014 door de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar kleinere kantoren.

Thenergo behield haar participatie in de centrale Biocogen (segment MyPower), die draait op biogas van papier- en kartonfabrikant Oudegem Papier.

Reeds in 2012 werd de noodzaak aangegeven van de intrede van een strategische partner, zoniet behoorde de ontbinding van de vennootschap tot de mogelijkheden. De Raad van bestuur maakte de zoektocht naar zulk een partner tot één van de hoofdopdrachten.

Ondertussen hebben de onderhandelingen van de Raad van bestuur met potentiële investeerders geresulteerd in een Inbrengovereenkomst met als belangrijkste onderdelen:

  • § Inbreng door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen van € 1.237.500 van het openstaand saldo van haar lening van in totaal € 1.495.727 in het kapitaal van Thenergo.
  • § Inbreng door de aandeelhouders van ABO Holding NV van 100% van de aandelen in het kapitaal van Thenergo aan een waarde van € 24.898.000.
  • § Beide voormelde inbrengen worden vergoed met nieuwe Thenergo-aandelen met een uitgifteprijs van € 0,01 per nieuw aandeel.

Een eerste buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om te beslissen over voormelde inbrengen werd bijeengeroepen op 7 maart 2014. Daar op deze vergadering onvoldoende aandelen waren vertegenwoordigd, zal een tweede buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op 27 maart 2014.

Niettegenstaande ondervermeld verlies van € 2,6 miljoen en het daaruit voortvloeiend negatief eigen vermogen (zie bijlage), zal mits het akkoord van de aandeelhouders op laatstgenoemde vergadering de vennootschap haar activiteiten kunnen voortzetten. Immers door de geplande kapitaalverhogingen zal het eigen vermogen van de vennootschap opnieuw positief worden.

Ingevolge voormelde gerealiseerde desinvesteringen maakt Thenergo in de presentatie van haar resultaten van 31 december 2013 het onderscheid tussen ‘voortgezette activiteiten’ en ‘beëindigde activiteiten’.

in € 000

 31/12/2013

 31/12/2012

Voortgezette activiteiten
Omzet

717

879

EBITDA

(873)

(871)

EBIT

(1.043)

(1.069)

Resultaat (voortgezette activiteiten)

(1.106)

(1.296)

Beëindigde activiteiten
Resultaat (beëindigde activiteiten)

(1.508)

1.721

Resultaat voor de periode

(2.614)

425

(Voor details, zie bijlage)

Omzet

Omwille van de uitvoering van het strategisch plan tot desinvestering van het Etrimsegment wordt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening voor 2013 onder de lijn omzet enkel de omzet uit voortgezette activiteiten weergegeven. De voortgezette activiteiten omvatten de segmenten “MyPower” en “Holding”. De gerealiseerde omzet met derden uit voornoemde segmenten bedroeg in 2013 € 717k ten opzichte van € 879k in 2012. De omzet wordt hoofdzakelijk gegenereerd door de productie en verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Verder wordt de omzet in beperkte mate gegenereerd door de verkoop van elektriciteit door de resterende warmtekrachtkoppelingcentrale.

 

EBITDA

De geconsolideerde EBITDA uit voortgezette activiteiten bleef stabiel, namelijk € – 871k in 2012 en € – 873k in 2013.

De bedrijfskosten omvatten personeelskosten en overheadkosten welke ten dele betrekking hebben op de beëindigde activiteiten maar welke, omdat ze niet direct toerekenbaar zijn aan deze beëindigde activiteiten, opgenomen werden onder het resultaat uit voortgezette activiteiten. Dit verklaart mede waarom de Ebitda stabiel blijft. Door de verkoop van het Etrimsegment in 2013 zullen deze kosten in 2014 verder dalen. Daarnaast neemt de Raad van Bestuur in samenspraak met de directie de nodige maatregelen om de kosten verder te reduceren.

Resultaat van het boekjaar

Thenergo heeft per 31 december 2013 een geconsolideerde verlies van € 2.614 miljoen. In dit verlies is het resultaat van de beëindigde activiteiten € 1,508 miljoen inbegrepen.

De commissaris van Thenergo NV, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Veerle Catry, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties hebben aan het licht gebracht die aan de geconsolideerde cijfers van de groep over 2013, opgenomen in dit perscommuniqué, zouden moeten worden doorgevoerd.

Voor meer informatie:

Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu

Antwerpsesteenweg 124 bus 34

B-2630 Aartselaar

Belgium

Dit persbericht en de bijhorende rekening zijn beschikbaar op onze website http://www.thenergo.eu/

Na de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 met de toestemming van de aandeelhouders over de voormelde inbrengen zal de informatie beschikbaar worden op de website https://www.abo-group.eu/

 

Resultatenrekening 31/12/2013

in € 000

2013

%

2012

%

Voortgezette activiteiten

Bedrijfsopbrengsten

717

879

Omzet

714

100%

853

100%

Overige bedrijfsopbrengsten

3

26

Bedrijfskosten

-1.760

-1.947

Grond- en hulpstoffen

-435

-61%

-522

-61%

Personeelskosten

-280

-39%

-328

-38%

Afschrijvingen

-170

-24%

-198

-23%

Overige bedrijfskosten

-875

-123%

-899

-105%

Bedrijfsresultaat

-1.043

-1.068

Financieel resultaat

-52

-186

Interestopbrengsten

45

6%

23

3%

Interestkosten

-97

-14%

-205

-24%

Andere financiële opbrengsten of kosten

0

0%

-4

0%

Resultaat vóór belastingen

-1.095

-1.254

Belastingopbrengst /(- kost)

-11

-1%

-41

-5%

Resultaat van het boekjaar uit voortgezette activiteiten

-1.106

-1.295

Beëindigde activiteiten

-1.508

1.720

Resultaat van het boekjaar uit beëindigde activiteiten

-1.508

1.720

Resultaat van het boekjaar

-2.614

425

Toerekenbaar aan
     Eigenaars van het bedrijf
         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette activiteiten

-883

-845

         Resultaat van het boekjaar uit beëindigde activiteiten

-1.731

1.285

         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette en beëindigde activiteiten

-2.614

440

    Minderheidsbelangen
         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette activiteiten

0

0

         Resultaat van het boekjaar uit beëindigde activiteiten

0

-15

         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette en beëindigde activiteiten

0

-15

Winst/verlies per aandeel
     Uit voortgezette en beëindigde activiteiten:
         Gewone en verwaterde winst / verlies per aandeel (€)

-0,09

0,02

     Uit voortgezette activiteiten
         Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€)

-0,04

-0,05

Balans 31/12/2013

in € 000

2013

2012

Vaste activa

1.511

2.747

Vlottende activa

1.468

2.494

Totale activa

2.979

5.241

Eigen vermogen

-957

1.658

Schulden op meer dan één jaar

1.577

1.605

Schulden op ten hoogste één jaar

2.359

1.978

Totaal passiva

2.979

5.241

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *