Thenergo presenteert jaarresultaten 2008

30 maart 2009 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, presenteert haar resultaten voor de periode van twaalf maanden eindigend op 31 december 2008.

Financiële samenvatting

In € 000   2008     2007** Groei     2007* Groei
Pro Forma          
Omzet 70.628 54.150 30,4% 20.725 240,8%
REBITDA 9.882 5.161 91,5% 2.515 292,9%
marge   14,0%     9,5%       12,1%  
REBIT 1.542 172 797,1% 679 127,2%
marge   2,2%     0,3%       3,3%  
Resultaat -63.325 -7.281 769,7% 942 -6822,4%

Noot: de vergelijkingen met 2007 gebeuren op basis van de proformacijfers, inclusief de jaarresultaten voor 2007 van Leysen en tse.AG.
*De 2007-cijfers zoals gepubliceerd, werden aangepast voor de finalisatie van het toepassen van de aankoop voor Leysen en Groeikracht De Markvallei. De aanpassingen resulteerden in een verhoging van het resultaat met 84.
**De 2007-proformacijfers zoals gepubliceerd werden aangepast teneinde het effect van de wijziging van de consolidatiemethode voor Biocogen en Groeikracht Wommelgem weer te geven.  Deze aanpassingen verminderden het resultaat met 190.
Operationele hoogtepunten

Na de overnames en de organische groei in 2007, was 2008 voor Thenergo een jaar van integratie, consolidatie en verdergezette organische groei. De bedrijven die werden overgenomen in 2007 werden verder geïntegreerd in de loop van 2008. In augustus 2008 verhuisde Polargen haar kantoren naar Antwerpen (Thenergo-kantoren) en werd het herdoopt in Thenergo. Bovendien werd, in samenwerking met Leysen, een platform ontwikkeld om de bevoorradingvan biomassa te vereenvoudigen, te focussen en te richten met als einddoel de verbetering van de grondstoffenaanvoer naar de energieproductie-eenheden. In Duitsland werd het aantal leden van de Aufsichtsrat uitgebreid en werden zes leden van het uitvoerend comité van Thenergo benoemd tot leden van de Raad.

In 2008 bereikten vijf nieuwe projecten de operationele status. De kernactiviteiten van Thenergo kenden een sterke groei met Valmass (Vleteren, België), Biogasanlage Beckum (Beckum, Duitsland) en drie warmtekrachtkoppelingprojecten (België en Nederland) op aardgas die in 2008 in bedrijf gingen.

Het project Valmass in Vleteren is een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) op biogas, gevestigd op de terreinen van Bart’s Potatoes Company, waarin organische afvalstromen worden omgezet in biogas om groene warmte en elektriciteit te produceren. De resten van het fermentatieproces worden verfijnd tot mestkorrels bestemd voor de land- en tuinbouw. De installatie genereert 1,7 MW elektrisch en 1,9 MW thermisch, waarmee ongeveer 3.500 gezinnen van energie kunnen worden voorzien. Bovendien ging in 2008 Biogasanlage Beckum in bedrijf. In Beckum worden suikerbieten als grondstof gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte. Op volledige capaciteit zal de installatie 1,1 MWe genereren. Dit stemt overeen met de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 2.500 gezinnen. De drie WKK-projecten op aardgas leveren elektriciteit, warmte en CO2 aan tuinbouwserres. Samen zullen deze eenheden 7MW elektrisch en 8 MW thermisch produceren. Dit stemt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 9.000 gezinnen.

Op het einde van 2008 heeft Thenergo 27 operationele projecten in Europa die 72 MW elektrisch en 195 MW thermisch produceren. De bruto geïnstalleerde capaciteit nam toe tot 72 MWe eind 2008, komende van 63 MWe op het einde van 2007. Sinds 1 januari 2009 gingen twee* aardgasprojecten in bedrijf, waarvan één op een nieuwe site en één als uitbreiding van een bestaande site. Thenergo bevestigt haar organische groei en heeft nog zes** nieuwe projecten in constructie. Deze zullen in de loop van 2009 operationeel worden. Na afwerking van deze zes projecten in opbouw neemt Thenergo’s portfolio toe tot ongeveer 100 MWe en 200 MWth.

In 2008 waren de activiteiten van Thenergo voornamelijk gericht op de bedrijvigheden van de huidige operationele sites, dit om de winstgevendheid van deze energieproductie-eenheden te optimaliseren. Deze tendens wordt voortgezet in 2009, samen met de implementatie van de zes hierboven vermelde projecten.

*Groeikracht Abelebaan, Groeikracht Butenpole II (uitbreidingen)
**Groeikracht De Blackt, Groeikracht Wommelgem II (uitbreidingen), Groeikracht Bavikhove, Groeikracht Vrasene, Binergy Ieper, Greenpower (nieuwe sites)

Financiële hoogtepunten*
• Omzet: in 2008 steeg de omzet van € 54,2 miljoen naar € 70,6 miljoen (+30,4%) dankzij organische groei en inbedrijfstelling van vijf nieuwe projecten.
• Recurrente EBITDA: de recurrente EBITDA steeg van € 5,2 miljoen naar € 9,9 miljoen (+91,5%). Ondanks de economische vertraging steeg de recurrente EBITDA-marge van 9,5% naar 14,0%, dit dankzij het toenemende belang van de kernactiviteiten in de omzet en de verdere integratie van de bedrijven die werden overgenomen in 2007. De stijging van de recurrente EBITDA heeft een positieve impact op de recurrente EBIT. Dit effect wordt iets verzwakt ten gevolge van een vermindering van de marges gedurende de opstart van nieuwe projecten.
• REBIT: de recurrente EBIT steeg van € 0,2 miljoen in 2007 naar € 1,5 miljoen in 2008. De recurrente EBIT-marges nemen toe van 0,3% naar 2,2%.
• Resultaat: het resultaat van 2008 bedraagt € -63,3 miljoen. Ondanks sterke operationele prestaties werd het resultaat in belangrijke mate beïnvloed door een bijzondere afwaardering van de goodwill voor een bedrag van € -52,0 miljoen en andere eenmalige items zoals de kosten van de geannuleerde kapitaalverhoging en de kosten van stopgezette projecten.  De kost van de afwaardering van de goodwill betreffen de Leysen- en de tse.AG-acquisitie. Deze afwaardering weerspiegelt de economische vertraging in de afvalsector en de ongustige omstandigheden op de financiële markten die de waardering van de projectpijplijn verminderen.
• Op 31 december 2008 heeft Thenergo een cashpositie van € 18,6 miljoen.

*Noot: de vergelijkingen met 2007 gebeuren op basis van de proformacijfers, inclusief de jaarresultaten voor 2007 van Leysen en tse.AG.

 

Geconsolideerde resultatenrekening
                 
Jaar eindigend op 31 december 2008 2008 % 2007** % Variance 2007* % Variance
In 000 € Pro Forma EUR EUR
Bedrijfsopbrengsten 74.912 56.653 18.259 20.903 54.009
Omzet 70.628 100,0% 54.150 100,0% 16.478 20.725 100,0% 49.903
Recurrente EBITDA 9.882 14,0% 5.161 9,5% 4.721 2.515 12,1% 7.367
Afschrijvingen en -8.340 11,8% -4.989 9,2% -3.350 -1.836 8,9% -6.503
bijzondere waardeverminderingen
Recurrent operationeel resultaat 1.542 2,2% 172 0,3% 1.371 679 3,3% 864
(REBIT)
Bijzondere afwaardering goodwill -52.040 73,7% 0 0,0% -52.040 0 0,0% -52.040
Andere -7.539 9,2% -7.111 4,1% -4.226 -1.879 0,0% -6.470
Operationeel resultaat -58.037 82,2% -6.939 12,8% -51.097 -1.200 5,8% -56.836
 (EBIT)
Financieel resultaat -4.547 3,1% -2.570 3,1% 522 240 7,5% 659
Kosten mbt het publieke aanbod -2.903 4,1% 0 0,0% -2.903 0 0,0% -2.903
Aandeel in het resultaat van 1.111 1,6% 178 0,3% 933 227 1,1% 884
geassocieerde deelnemingen
Belastingen 1.051 2.050 -999 1.674 -624
Resultaat -63.325 89,7% -7.281 13,4% -56.044 942 4,5% -64.267

 

Geconsolideerde balans 
31 December 2008 31 December 2007*
Vaste activa 156.346 121.861
Goodwill 14.283 51.951
Immateriële activa 20.978 19.720
Materiële vaste activa 114.863 38.016
Andere vaste activa 6.222 12.174
Vlottende activa 62.053 68.606
Handelsvorderingen 22.531 12.170
Andere vlottende activa 20.932 6.611
Liquide middelen 18.590 49.825
Totale activa 218.399 190.467
Eigen vermogen 77.982 122.555
Geplaatst kapitaal 125.292 114.849
Reserves -63.645 -1.305
Ander eigen vermogen 16.335 9.011
Schulden op meer dan één jaar 92.472 43.691
Korte-termijn leningen 52.355 24.164
Andere schulden op lange termijn 40.117 19.527

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *