Thenergo presenteert jaarcijfers 2011

Thenergo presenteert jaarcijfers 2012

29 maart 2013 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar, operator en dienstverlener in het kader van energieprojecten, presenteert haar resultaten over het jaar 2012.

Zoals werd aangekondigd in het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 werd in 2012 de herstructurering van Thenergo onverwijld verder gezet. De dynamiek van de energieprijzen in 2012, en meer bepaald het verschil tussen de aardgas- en de elektriciteitsprijzen is geenszins positief geëvolueerd en de rendabiliteit van het Groeikrachtsegment is verder afgenomen. De beslissing om van dit segment afscheid te nemen werd verder uitgevoerd. In het begin van 2012 bezat Thenergo nog participaties in 9 van de aanvankelijk 22 Groeikrachten. Eind juni 2012 bleven er nog 4 over en in november 2012 werd de laatste participatie in een Groeikracht verkocht.

Thenergo maakte van de verkoop van de participaties in Groeikrachten onder meer gebruik om haar financiële schulden verder af te bouwen. De geconsolideerde netto financiële schuld bedroeg € 1,777 miljoen op 31 december 2011, inclusief de lening op holdingniveau van PMV. Deze netto financiële schuld is op 31 december 2012 herleid tot € 294.000.

Door de verkopen van Groeikrachten zijn de verstrekte garanties met betrekking tot de kredietovereenkomsten op het niveau van de dochterondernemingen tot € 0 herleid (€ 1,976 miljoen op 31 december 2011).

Thenergo behield haar participatie in de centrale Biocogen (segment MyPower), die draait op biogas van papier- en kartonfabrikant Oudegem Papier. In vergelijking tot in 2011 draaide deze centrale in 2012 efficiënter. De bestaande technische problemen werden eind 2011 verholpen, wat in 2012 resulteerde in een hoog aantal draaiuren en een positief financieel resultaat.

Zoals eveneens aangekondigd heeft Thenergo in de loop van 2012 haar dienstverleningsegment verder uitgebouwd. De focus binnen het segment Etrim ligt op:

 • – het beheren van de energieportfolio’s en risicobeheer. Afhankelijk van het risicoprofiel van de klant wordt een aan- en verkoopstrategie uitgewerkt. De voorafbepaalde strategie wordt omgezet in transacties en opgevolgd door middel van rapportering.
 • – het uitbaten van een handelsplatform voor daghandel (aan- en verkoop van elektriciteit) en termijnhandel (aan- en verkoop van elektriciteit en aardgas). Producenten en afnemers die gebruik maken van het handelsplatform genieten van groothandels- en groepstarieven op hun termijncontracten.
 • – het groeperen van klanten om betere voorwaarden voor aardgas- en elektriciteitscontracten te bedingen, zowel voor aankoop als verkoop.
 • – het handelen in warmtekracht- en groenestroomcertificaten.
 • – het ondersteunen van de kleinere professionele afnemers of producenten:
 • o adviesverlening en onderhandeling van energie- en certificatencontracten
 • o regelmatige groepering om betere voorwaarden te verkrijgen.
 • – het aanvragen van alle vergunningen voor het leveren van elektriciteit en aardgas op het Vlaams grondgebied.
 • – het uitbouwen van de platformen voor de prospectie en opvolging van elektriciteits- en aardgascontracten.

De kosten- en personeelsreductie werden in 2012 onverminderd verder gezet, met als doel het personeelsbestand aan de herleiding van de activiteiten aan te passen en de kantoorkosten verder te reduceren.

De Raad van Bestuur heeft in 2012 bijgevolg de strategie, die werd geformuleerd in 2011, verder uitgewerkt, namelijk:

 • § de kostenstructuur verder verminderen
 • § onderhandelen met alle stakeholders over de aanpak en overbrugging van deze moeilijke periode, teneinde discontinuïteit te vermijden
 • § niet-rendabele activa afstoten
 • § een bedrijfsplan ontwikkelen dat opnieuw aandeelhouderswaarde kan creëren.

De kastoestand bedraagt op 31 december 2012 € 1,202 miljoen. Na zorgvuldig alle mogelijkheden in ogenschouw te hebben genomen, ook deze van ontbinding van de vennootschap, gaat de Raad ervan uit dat de strategie, zoals voormeld, kansen op slagen heeft. De Raad van bestuur stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal en maakt daarom toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen. De Raad van bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders in te gaan op het voorstel van de Raad om voor de continuïteit van de vennootschap te stemmen.

De Raad van Bestuur is thans aan het praten met potentiële investeerders teneinde de potentiële uitbouw van de Thenergo Groep te concretiseren. In 2012 en tot nu werden gelden, door Thenergo gerecupereerd uit de reorganisatie, onder andere geïnvesteerd in het Etrim-platform.

Zij meent de gesprekken met kans op succes te kunnen voeren, rekening houdend met:

 • § de aangepaste kostenstructuur
 • § de schuldenreductie en het verdwijnen van de garanties voor de Groeikrachten, met een transparante financiële structuur tot gevolg
 • § de beëindiging van het verlieslatende en werkkapitaal verbruikende Groeikrachtsegment
 • § de uitbouw en de verzelfstandiging van Etrim.

Ingevolge voormelde gerealiseerde en/of geplande desinvesteringen maakt Thenergo in de presentatie van haar resultaten van 31 december 2012 het onderscheid tussen ‘voortgezette activiteiten’ en ‘beëindigde activiteiten’.

in € 000

 31/12/2012

 31/12/2011

Voortgezette activiteiten
Omzet

3.781

2.105

EBITDA

(120)

(2.094)

EBIT

(487)

(4.015)

Resultaat (voortgezette activiteiten)

(692)

(5.508)

Beëindigde activiteiten
Resultaat (beëindigde activiteiten)

1.118

(6.982)

Resultaat voor de periode

426

(12.490)

(Voor details, zie bijlage)

Omzet

Omwille van de uitvoering van het strategisch plan tot desinvestering van het Groeikrachtsegment wordt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening voor 2012 onder de lijn omzet enkel de omzet uit voortgezette activiteiten weergegeven. De voortgezette activiteiten omvatten de segmenten “MyPower”, “ETRIM” en “Holding”. De gerealiseerde omzet met derden uit voornoemde segmenten bedroeg in 2012 € 3,781 miljoen ten opzichte van € 2,105 miljoen in 2011. De omzet wordt hoofdzakelijk gegenereerd door de productie en trading van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Verder wordt de omzet in beperkte mate gegenereerd door de verkoop van diensten ten gevolge van de ingebruikname van het ETRIM-handelsplatform en de verkoop van elektriciteit door de resterende warmtekrachtkoppelingcentrale.

 

EBITDA

De geconsolideerde EBITDA uit voortgezette activiteiten steeg van € – 2,096 miljoen in 2011 tot € – 0,102 miljoen in 2012.

De bedrijfskosten omvatten personeelskosten en overheadkosten welke ten dele betrekking hebben op de beëindigde activiteiten maar welke, omdat ze niet direct toerekenbaar zijn aan deze beëindigde activiteiten, opgenomen werden onder het resultaat uit voortgezette activiteiten. Door de verkoop van de Groeikrachten in 2012 zullen deze kosten in 2013 verdwijnen. Daarnaast neemt de Raad van Bestuur in samenspraak met de directie de nodige maatregelen om de kosten verder te reduceren.

Ten gevolge van de verdere interne ontwikkeling van het ETRIM-handelsplatform zijn er naast de IT-investeringen voor € 0,305 miljoen personeelskosten geactiveerd.

Resultaat van het boekjaar

Thenergo heeft per 31 december 2012 een geconsolideerde winst van € 0.426 miljoen. In deze winst is het resultaat van de beëindigde activiteiten € 1,118 miljoen inbegrepen.

De beëindigde resultaten omvatten een gerealiseerde meerwaarde van € 1,235 miljoen als gevolg van het afstoten van activiteiten.

Voor meer informatie:

Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Dit persbericht en de bijhorende rekening zijn beschikbaar op onze website http://www.thenergo.eu/

Wil u op de hoogte gehouden worden van persberichten en financiële informatie dan kan u zich inschrijven op:www.thenergo.eu/en/press/alerts

 

Resultatenrekening 31/12/2012

in € 000

2012

%

2011

%

Voortgezette activiteiten
Bedrijfsopbrengsten

3.807

2.153

Omzet

3.781

100%

2.105

100%

Overige bedrijfsopbrengsten

26

48

Bedrijfskosten

-4.294

-6.168

Grond- en hulpstoffen

-2.250

-60%

-1.446

-69%

Personeelskosten

-545

-14%

-1.451

-69%

Afschrijvingen

-311

-8%

-338

-16%

Bijzondere waardeverminderingen op activa

-56

-1%

-1.583

-75%

Overige bedrijfskosten

-1.132

-30%

-1.350

-64%

Bedrijfsresultaat

-487

-4.015

Financieel resultaat

-178

-1.490

Interestopbrengsten

42

1%

4

0%

Interestkosten

-216

-6%

-234

-11%

Andere financiële opbrengsten of kosten

-4

0%

-1.260

-60%

Resultaat vóór belastingen

-665

-5.505

Belastingopbrengst /(- kost)

-27

-1%

-3

0%

Resultaat van het boekjaar uit voortgezette activiteiten

-692

-5.508

Beëindigde activiteiten

1.118

-6.982

Resultaat van het boekjaar uit beëindigde activiteiten

1.118

-6.982

Resultaat van het boekjaar

426

-12.490

Toerekenbaar aan
     Eigenaars van het bedrijf
         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette activiteiten (€ 000)

-692

-5.508

         Resultaat van het boekjaar uit beëindigde activiteiten (€ 000)

1.133

-5.094

         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette en beëindigde activiteiten (€ 000)

441

-10.602

    Minderheidsbelangen
         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette activiteiten (€ 000)

0

0

         Resultaat van het boekjaar uit beëindigde activiteiten (€ 000)

-15

-1.888

         Resultaat van het boekjaar uit voortgezette en beëindigde activiteiten (€ 000)

-15

-1.888

Winst/verlies per aandeel
     Uit voortgezette en beëindigde activiteten:
         Gewone en verwaterde winst / verlies per aandeel (€)

0,02

-0,37

     Uit voortgezette activiteten
         Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€)

-0,02

-0,19

* De gepubliceerde cijfers van 2012 en 2011 werden aangepast in analogie met IFRS 5. De presentatie onderscheidt de voortgezette activiteiten van de activiteiten die afgestoten zijn. Daar de activiteiten van Binergy Meer niet worden verkocht, zijn de gepubliceerde cijfers van 2011 herwerkt overeenkomstig IFRS 5. De impact van deze herwerking op de voortgezette activiteiten bedraagt -/- 1.533 €.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *