Thenergo presenteert jaarcijfers 2010

Thenergo presenteert jaarcijfers 2010

 

04 april 2011 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

 

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, presenteert haar resultaten over het jaar 2010.

 

Financiële cijfers

 

Het jaar 2010 is voor Thenergo het jaar van de grote herstructurering geworden. De tijdens de eerste zes maanden van 2010 aangevatte reorganisatie, heeft Thenergo in de tweede jaarhelft voortgezet. Gesteund op de segmentatiestrategie werden niet winstgevende en kasopslorpende activa alsmede de hangende verplichtingen en korte termijn financiële schulden, verbonden aan de overnames in 2007-2008, verder afgebouwd. Sinds het einde van 2009 werden verschillende maatregelen getroffen om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. In januari 2010 beëindigde Thenergo al haar jatrofa-activiteiten en verplichtingen. Op 3 juni 2010 werden de afvalactiviteiten (Leysen NV) verkocht aan Van Gansewinkel België NV. De houtverbrandinginstallaties gekoppeld aan lokale warmtenetwerken in Duitsland (tse.AG) werden verkocht op 30 juni 2010. Vervolgens werden de Binergy-activiteiten, namelijk de vergistingcentrales Binergy Ieper en Valmass op basis van biomassa, als beëindigd beschouwd. Valmass werd beëindigd in februari 2011.

Tevens werd het Greenpower-project in Merksplas verkocht. Samen met deze verkoop kon Thenergo zich bevrijden van een verplichting van €2,5 miljoen. Door de afstoting van bovengenoemde activiteiten, welke aanzienlijke bedragen werkkapitaal of investeringen vergden, kon de kaspositie van Thenergo gevrijwaard worden.

Tegelijkertijd implementeerde Thenergo een kostenbesparend programma dat resulteerde in een significante reductie van de recurrente overheadkost. De inspanning van de voortgezette herstructurering zal bijdragen tot een daling van de holdingkost met +/-81 % in 2011 in vergelijking met 2009.

Aan het einde van het jaar werd een belangrijk compromis bereikt met Participatiemaatschappij Vlaanderen omtrent een converteerbare obligatielening, waarvan in december 2010 een bedrag van €7 miljoen openstond, namelijk €6,1 miljoen kapitaal en €0,9 miljoen interesten. Er werd afgesproken deze schuld om te zetten, gedeeltelijk in een nieuwe lening van €4 miljoen, terugbetaalbaar medio 2016, en voor het overige gedeelte in 6,6 miljoen aandelen. Bij de jaarafsluiting werd de kost van deze overeenkomst, die nog diende bekrachtigd en uitgevoerd te worden door de Algemene vergadering van aandeelhouders, op basis van de marktparameters bij afsluiting bepaald op €2,4 miljoen. Deze kost bestaat in het verschil tussen enerzijds de reële waarden bij uitgifte van de nieuwe lening en van de aandelen, en anderzijds de boekwaarde van de bestaande obligatielening. Deze overeenkomst werd bekrachtigd en uitgevoerd door de Algemene vergadering van aandeelhouders op 4 februari 2011 en zal leiden tot een bijkomende kost in 2011 van € 1,2 miljoen.

Het drastisch saneringsprogramma, dat werd gestart in december 2009, resulteert vandaag in een duidelijke en transparante structuur met een substantiële schuldenverlaging als gevolg. De totale geconsolideerde bruto-schuld van Thenergo op 31 december 2010 bedraagt voor haar voortgezette activiteiten €32,8 miljoen, dit in vergelijking met €110,7 miljoen op 31 december 2009. De geconsolideerde netto-schuld bedraagt €27,8 miljoen op 31 december 2010, inclusief de lening van PMV voor een bedrag van €6,1 miljoen op holdingniveau.

Ingevolge voormelde gerealiseerde en/of geplande desinvesteringen maakt Thenergo in de presentatie van haar resultaten van 31 december 2010 het onderscheid tussen ‘voortgezette activiteiten’ en ‘beëindigde activiteiten’.

 

 

 

in €000

 

 

31/12/2010

 

 

31/12/2009

 

 

Voortgezette activiteiten

 

 

Omzet

 

 

26.387

 

 

35.707

 

 

EBITDA

 

 

3.897

 

 

1.849

 

 

EBIT

 

 

(17.112)

 

 

(17.657)

 

 

Resultaat (voortgezette activiteiten)

 

 

(19.782)

 

 

(23.702)

 

 

Beëindigde activiteiten

 

 

Resultaat (beëindigde activiteiten)

 

 

(9.291)

 

 

(21.633)

 

 

 

Resultaat voor de periode

 

 

(29.072)

 

 

(45.335)

 

 

(Voor details, zie bijlage)

Thenergo’s voortgezette activiteiten omvatten de segmenten Groeikracht, Mypower, Thenergo Services en de holding. In 2010 hebben Thenergo’s voortgezette activiteiten een omzet van €26,4 miljoen gegenereerd tegenover €35,7 miljoen in 2009. Deze daling is veroorzaakt door lagere verkoopsprijzen van elektriciteit en warmtekrachtcertificaten. Ondanks deze daling van omzet steeg de EBITDA met €2 miljoen tot €3,9 miljoen. Deze stijging is enerzijds te verklaren door een gelijkaardige daling van de aardgasprijzen en de in gebruikname van 4 nieuwe WKK-installaties.

De Groeikracht-omzet is gedaald van €29.6 miljoen tot €24,6 miljoen door de lagere verkoopsprijzen voor elektriciteit en warmtekrachtcertificaten. Echter, daar de prijs van aardgas (de brandstof gebruikt in alle WKK-installaties van dit segment) eveneens in belangrijke mate daalde en 4 bijkomende WKK-centrales operationeel werden, steeg de recurrente EBITDA tot € 6,8 miljoen in vergelijking met € 6 miljoen in 2009.

De recurrente EBITDA-marge nam toe van 20% in 2009 tot 28% in 2010. De geïnstalleerde capaciteit MWe in het Groeikracht-segment loopt op het einde van 2010 op tot 64,2 MWe.

In één van de Groeikracht-projecten werd door Triodos-bank een krediet opgezegd met een maximale impact van € 0,28 miljoen. Onderhandelingen daaromtrent worden met deze bank gevoerd.

De prestatie van het Mypower-segment was vergelijkbaar met vorig jaar met een matige omzetdaling tot €0,8 miljoen voor 2010 (€0,9 miljoen in 2009). De recurrente EBITDA daalde tot €0,4 miljoen (€ 0,7 miljoen in 2009) omwille van lagere elektriciteitsprijzen.

De omzet bij Thenergo Services daalde van €5,1 miljoen in 2009 tot €0,8 miljoen in 2010 door het herpositioneren en het ontwikkelen van nieuwe diensten. De recurrente EBITDA daalde met €-0,2 miljoen tot €-0,4 miljoen.

Het negatieve resultaat van de voortgezette activiteiten van €-19,8 miljoen in 2010 vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de waardeverminderingen op de Groeikracht-projecten. Deze waardeverminderingen vloeien voort uit de voor de Groeikrachten verwachte negatieve evolutie van de energie- en WKK-certificaatprijzen. Tegelijk is in 2010 de markt van de WKK-certificaten dusdanig verkrapt, dat een groot deel van het jaar geen vraag bestond en de nog niet verkochte certificaten enkel tegen hun bodemprijs konden verkocht worden. De overheidsbeslissing om de quota van de certificaten uit te breiden heeft tot nog toe weinig positieve invloed. De hoop kan gesteld worden, dat binnen geruime tijd de prijzen van de certificaten verbeteren door de overheidsbeslissing om de bodemprijs op te trekken. Een toekomstprojectie van deze negatieve en onzekere evolutie heeft geresulteerd in belangrijke waardeverminderingen.

Naast de waardeverminderingen op de Groeikrachten wordt het negatieve resultaat in het jaar 2010 vergroot door de waardering van de optie tot conversie inzake het voormelde akkoord met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen voor een bedrag van €-2,4 miljoen.

De holdingkost steeg in 2010 omwille van de kosten die met de herstructurering gepaard gingen.

Het negatieve resultaat van de niet-voortgezette activiteiten van €-9,3 miljoen in 2010 vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de waardevermindering bij de spin-off van de Binergy-activiteiten en in het bijzonder in de waardevermindering op Valmass en Binergy Ieper voor een totaal van €-10,5 miljoen.

In de verderzetting van de zoektocht naar potentiële investeerders, heeft de Raad van Bestuur van Thenergo beslist om het diepgaand herstructureringsplan voort te zetten, de toekomstige kasuitgaven op holdingniveau verder te beperken en de focus te leggen op WKK-installaties en diensten.

De kaspositie van Thenergo bedraagt vandaag ongeveer €1,3 miljoen. De Raad van bestuur besliste de vennootschap in continuïteit verder te zetten. Dit tevens in uitvoering van de beslissing van de Algemene vergadering van aandeelhouders van 4 februari 2011, waarbij deze vergadering zich voor de continuïteit van de vennootschap heeft uitgesproken ingevolge de vraag daaromtrent ingevolge art. 633 WVenn en het gevolg dat daaraan wordt gegeven:

– de doorgevoerde besparingsmaatregelen en de verder gezette rendementsverbeteringen

– de realisatie van het dienstenplatform, opgenomen in het businessplan, dat volgens plan verloopt

– het zoeken naar strategische investeerders

– het vertrouwen dat de verbrekingen van kredietconvenanten door de geboekte waardeverminderingen, niet zullen leiden tot het opzeggen van kredieten of opvragen van waarborgen van Thenergo ten gunste van bepaalde Groeikrachten

– het vertrouwen dat de verkoop van de Fertikal-site op korte termijn zal afgerond zijn, wat in 2011 een positieve impact op de kaspositie van €0,62 miljoen zal hebben.

Thenergo beëindigt momenteel haar IFRS-financiële staten over het jaar 2010. De commissaris heeft vandaag de auditprocedures voor deze periode nog niet afgerond. Indien er enige materiële wijziging zal optreden gedurende de auditperiode zal een bijkomend persbericht uitgestuurd worden. Thenergo verwacht haar volledig geauditeerd jaarverslag 2010 te kunnen publiceren uiterlijk op 14 april 2010.

 

Over Thenergo

 

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van aardgas en biogas. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:

Chris Beliën CEO T.: +32 3 292 96 96 Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *