Thenergo presenteert jaarcijfers 2009

30 maart 2010 – 18.00 u – Antwerpen – Gereguleerde Informatie

 

Financiële kerncijfers

   

 

 

 
In € 000  

2009

2008

 
Omzet  

71.982

70.628

 
REBITDA  

9.496

9.882

 
REBIT  

-963

1.542

 
Resultaat  

-45.335

-64.015

 
         

 

Dankzij de organische groei van Thenergo’s kernactiviteiten steeg de omzet in 2009 tot € 72,0 miljoen. Het aandeel van Thenergo’s kernactiviteit, de productie van energie, in de totale omzet nam toetot 62%. De inkomsten uit de verkoop van energie stegen met 8%.

In de segmenten cogeneratie op aardgas en biomassa/biogas (buiten Duitsland) nam de REBITDA toe. De totale REBITDA werd beïnvloed door de gevolgen van de economische crisis die een impact hadden op de afvalsector en de cogeneratie-activiteiten in Duitsland. In totaal bleef deREBITDA zo goed als stabiel, met een lichte daling tot € 9,5 miljoen.

BU Aardgas (Groeikracht)

De omzet binnen het segment cogeneratie-activiteiten op aardgas (buiten Duitsland) nam toe met 21%. De REBITDA steeg tot € 6,0 miljoen. Dit is voornamelijk te danken aan het hoger aantal operationele productie-eenheden (Groeikracht-installaties) binnen dit segment. In de tweede jaarhelft was de groei onverwacht lager door een aantal vervroegde teeltwissels in de serres. Deze teeltwissels leidden tot een lagere warmtevraag. Ook de lage elektriciteitsprijs had een impact op de inkomsten uit de verkoop van het deel van de elektriciteit dat op de dagmarkt wordt verhandeld.

BU Biogas (Binergy)

De omzet binnen het segment cogeneratie-activiteiten op biomassa/biogas steeg met 59% tot € 4,0 miljoen. Vooral de operationele inkomsten van Valmass, de productie-eenheid die eind 2008 werd opgestart, dragen bij tot deze omzetstijging.

 

BU tse.AG

De omzet in het segment cogeneratie-activiteiten in Duitsland daalde tot € 15,5 miljoen als gevolg van de economische terugval en technische problemen.

Door de aanhoudende economische crisis kwam er in Ludwigsfelde geen heropleving in de vraag naar warmte door externe industriëlepartners. De Ludwigsfelde-installatie draaide tijdens het vierde kwartaal van2009 niet op vollast omwille van een technisch defect. De nodige herstel- en onderhoudswerken werden ondertussen met succes afgerond.

BU brandstoffen en afval

Vooral tijdens de eerste helft van 2009 ondervond Leysen, dochteronderneming van Thenergo actief in de afvalsector, de impact van de economische crisis. De internationale vraag naar gerecycleerde materialen viel terug waardoor de prijzen daalden. In de tweede jaarhelft was er een substantiële verbetering in de afvalsector zowel in volumes als in prijzen.

Holding

De holdingkosten daalden van € 3,8 miljoen tot € 2,1miljoen dankzij een doorgedreven kostenreductie.

De cashpositie van Thenergo op 31 december 2009 is € 14,8 miljoen.

Niet-recurrente kosten

In 2009 bereikte Thenergo belangrijke akkoorden met de voornaamste leveranciers en aannemers voor het jatrofaproject in Thailand. De transactie resulteerde in een finaal akkoord, voor een bedrag van € 340.000,waarmee alle verdere verplichtingen van Thenergo eindigen. Op het einde van 2009 werd een bijzondere afwaardering op goodwill geboekt voor een bedrag van € 8,1 miljoen. € 7,5 miljoen, van deze afwaardering, heeft betrekking op de Leysen RES-projecten en twee bio-olie-projecten die niet werden uitgevoerd of verminderden in omvang. Daarnaast werden uitzonderlijke afwaarderingen of provisies geboekt, voor een bedrag van € 13,9 miljoen, op de vaste activa vande jatrofagerelateerde projecten.

Op de vaste activa van de afvalactiviteiten werd € 1,9 miljoen afgeboekt en € 7,6 miljoen op de vaste activa van tse.AG.

De raad van bestuur stelt vast dat, tengevolge van de uitzonderlijke afwaarderingen over het boekjaar 2009, het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap (€ 41.197.296,37) gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (€ 134.004.691,96). In overeenstemming met artikel 633 Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur besloten een algemene vergadering van aandeelhouders samen te roepen. Deze dient bijeen te komen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of eventuele andere maatregelen voorgesteld door de raad van bestuur.

Binnen het raamwerk van artikel 633 Wetboek vanVennootschappen stelt de raad van bestuur voor de activiteiten van Thenergo NV verder te zetten, weliswaar mits de implementatie van korte termijn maatregelen ter herstel van de financiële situatie van de Vennootschap:

·     aantrekking van kapitaal op niveau van de subholdings ofwel door schuldfinanciering of door het aantrekken van minderheidsaandeelhouders

·     het kostenbesparingsprogramma verder zetten door de interne organisatie te herstructureren en een verdere vermindering van de werknemersholding en operationele kosten

·     stoppen van de cashdrain

o       via verkoop van jatrofa gerelateerde activiteiten

o       via het desinvesterenin de niet-kernactiviteiten van Leysen

·     herkapitalisatie van de vennootschap door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouderssamen te roepen om een kapitaalverhoging door te voeren.

Continuiteit van de onderneming

De continuïteit van Thenergo is afhankelijk van (i)Thenergo’s blijvende mogelijkheid tot het bekomen van kredieten, (ii) het desinvesteren van niet-kernactiviteiten en (iii) het tijdig ophalen van voldoende fondsen. Thenergo is overtuigd dat deze maatregelen tijdig zullen worden uitgevoerd om de continuïteit van de onderneming voor het komende jaar te verzekeren en daarom heeft de raad van bestuur de jaarresultaten opgesteld gebruik makend van de assumptie van de continuïteit van de onderneming.

Thenergo beëindigt momenteel haar IFRS financiële staten voor de periode eindigend op 31 december 2009. De commissaris heeft vandaag de auditprocedures voor deze periode nog niet afgerond. Indien er enige materiële wijziging zal optreden gedurende de auditperiode zal een bijkomend persbericht uitgestuurd worden. Thenergo verwacht haar volledig geauditeerd jaarverslag 2009 te kunnen publiceren op 6 april 2010.

Operationelehoogtepunten

In 2009 bracht Thenergo drie nieuwe projecten inbedrijf. Op 31 december 2009 beheerde Thenergo 29 decentrale productie-eenhedenin België, Nederland en Duitsland, met een elektrisch vermogen van 76 MWe eneen thermisch vermogen van 197 MWth (72 MWe en 195 MWth eind 2008). Gedurende het eerste kwartaal van 2010 bereikten nog eens vijf projecten de operationele status, wat het geïnstalleerd vermogen doet oplopen tot 85 MWe en 207 MWth (31maart 2010).

Thenergo’s strategie

Thenergo zal zich volledig toeleggen op haar kernactiviteit, de productie van elektriciteit en warmte op basis vanwarmtekrachtkoppeling (WKK) in België, Nederland en Duitsland.

Thenergo wil haar activiteiten verder uitbouwen in de volgende vier duidelijk afgelijnde bedrijfsegmenten:

  • MyPower voorziet industrieën en openbare instellingen van energie (warmte en elektriciteit). De WKK-installaties worden gedimensioneerd op het productieproces en/of de warmtenoden van de partner. MyPower zal gebruik maken van zowel aardgas als lokaal geproduceerd biogas. Vandaag beheert Thenergo 1 MyPower-site met een capaciteit van 1,4 MWe.
  • Groeikracht voorziet tuinbouwbedrijven van energie. De WKK-installaties worden gestuurd in functie van de gewenste temperatuur in de serre, de CO2-noden van de teelt en de elektriciteit nodig voor verlichting in de wintermaanden. Dit maakt een versnelde teeltwissel mogelijk. Vandaag beheert Thenergo 23 operationele Groeikracht-sites met een capaciteit van 64 MWe.
  • Binergy vergist mest en organisch biologisch afval (OBA) tot biogas. Het biogas wordt als brandstof gebruikt in een WKK-installatie. Vandaag beheert Thenergo 3 operationele Binergy-sites met een capaciteit van 5,9 MWe. De input wordt volledig omgezet naar groene eindproducten; elektriciteit, warmte, loosbaar water en mestkorrels voor horticultuur of landbouw.
  • tse.AG baat 2 houtverbrandingsinstallaties uit. Deze installaties voorzien naburige industriële sites of woonwijken van stoom of heet water. De distributie gebeurt via lokale warmtenetwerken.

De bedrijfsegmenten worden centraal aangestuurd. Thenergo neemt de overkoepelende operationele verantwoordelijkheden en het onderhoud van de installaties op zich. Bovendien, verzorgt Thenergo via het ‘Energie Portfolio Management’ de verkoop van elektriciteit, warmte encertificaten en de aankoop van brand-  en grondstoffen.

Hiermee lijnt Thenergo haar strategie duidelijk af omhaar ‘in-house’ en vergaarde kennis op vlak van duurzame energieproductie verder te valoriseren. Het einddoel blijft om via verworven expertise en schaalvoordelen snel het pad naar rentabiliteit te effenen. Pooling en strategische overnames van bestaande installaties moeten schaalvoordelen creëren en grondstofvoorziening en –beheersing in de hand werken. Het afstoten van de jatrofa-activiteiten was een eerste concrete stap in de herpositionering van Thenergo.

Thenergo zal verder groeien via overnames vanbestaande operationele sites met onmiddellijke bijdrage tot de operationele winst en cashflow, het uitbreiden van huidige operationele projecten in portefeuille en de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigdin België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf iseen ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbarebrandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte

Appendices

 

Consolidated incomestatement:

 

2009

%

2008

%

2007

%

 

Operating income

76 495

 

74 912

 

20 903

 

Revenues

71 982

100%

70 628

100%

20 725

100%

 

Recurring EBITDA

9 496

13%

9 882

14%

2 515

12%

 

Depreciation, amortisation and impairment

– 10 460

14%

-8 340

12%

-1 836

9%

 

Recurring operating result (REBIT)

-963

 

1 542

2%

679

3%

 

One-off items

 

Non-cash share-based payment expense

-394

-1 069

-1 880

Goodwill impairment

-8 081

-52 040

Asset impairment

-14 238

Costs discontinued projects

– 9 489

-6 470

One-off operating costs

– 2 911

 

Operating result (EBIT)

Financial income

995

2 222

1 569

Financial costs

– 6 299

-6 769

-1 329

One-off other financial costs

– 2 059

– 2 903

Fair value adjustment forward contracts natural gas/electricity

– 3 311

Share of result of associates

-130

421

227

Income taxes benefit/(expense)

1 545

1 051

1 674

 

Result for the year

-45 335

 

-64 015

 

942

 

 

* The 2008 figures as published were restated inorder to reflect the final accounting for the Van Dijke Recycling sale.  The restatement resulted in a decline of theresult by € 690.

 

 

Consolidated balancesheet:

<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

2009

2008*

2007

 

Non-current assets

146 408

155 914

121 861

Goodwill

6 755

14 283

51 951

Intangible assets

15 287

20 978

19 720

Property, plant and equipment

117 688

114 863

38 016

Investments

495

1 169

9 332

Deferred tax assets

4 924

4 026

2 718

Other non-current assets

1 259

595

124

 

Current assets

42 637

62 053

68 606

Trade receivables

16 975

22 531

12 170

Other receivables

8 236

11 912

5 426

Inventories

1 635

3 206

205

Other current assets

975

5 814

980

Cash and cash equivalents

14 816

18 590

49 825

 

Total assets

189 045

217 967

190 467

 

 

Equity

34 481

77 551

122 555

Share capital

128 881

125 292

114 849

Retained earnings

– 106 225

-63 645

-1 305

Share-based payments

9 379

8 985

7 916

Hedging reserves

– 453

1 536

-152

Minority interests

2 899

5 814

1 247

 

Non-current liabilities

97 900

92 472

43 691

Long-term borrowings

53 870

52 355

24 164

Leases

33 671

29 827

CookieLooptijdOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearCookieYes sets this cookie to store the user consent.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.