Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van woensdag 07 mei

Met dit schrijven willen wij graag de aandeelhouders van de Vennootschap uitnodigen op de Gewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 7 mei 2008 om 18u in Gateway House, Brusselstraat 59, Antwerpen.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit :

Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 ;
Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 ;
Voorstel tot resultaatsbestemming ;
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris ;
Ontslag en benoeming van bestuurders ;
Bezoldiging van bestuurders ;
Bezoldiging van de commissaris ;
Volmachten
Om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering dienen de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 28 van de statuten van de Vennootschap de volgende formaliteiten te vervullen:

Houders van aandelen op naam dienen de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis testellen van hun wens om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen.
Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een certificaat neer te leggen, uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waarin de blokkering van de aandelen tot en met de datum van de Algemene Vergadering wordt bevestigd.
De schriftelijke aanmelding bij de Raad van Bestuur en/of het neerleggen van een certificaat dat de blokkering van de aandelen bevestigt, dienen minstens drie werkdagen voor de Gewone Algemene Vergadering aan te komen op het volgende adres: Gateway House, Brusselstraat 59, B-2018 Antwerpen, België.

Conform artikel 29 van de statuten van de Vennootschap kan elke aandeelhouder volmacht geven per brief, fax of email om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de Gewone Algemene Vergadering. De volmachthebber dient zelf geen aandeelhouder te zijn en kan meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Voor de Raad van Bestuur,

SRL APS Risk
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Vertegenwoordigd door Dhr. J. Putzeys

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *