Halfjaarresultaten 2011

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, presenteert haar halfjaarresultaten 2011.

In 2010 structureerde Thenergo haar activiteiten in de segmenten Groeikracht, MyPower, Services en de holding. Groeikracht omvat de WKK-centrales in de tuinbouwsector en betekent voor Thenergo het grootste deel van haar operationele activiteit. MyPower bevat de energieproductie voor de industrie en verwijst naar de centrale Biocogen. Het Services-segment levert diensten aan de eigen centrales en aan derden, zowel technische diensten, als op het vlak van energieverhandeling.

De operationele resultaten voortvloeiend uit voormelde activiteiten worden voornamelijk beïnvloed door de elektriciteit-, de gas- en de certificaatprijzen.

In het begin van 2011 vertoonde de gerealiseerde elektriciteitverkoop een gunstige evolutie, wat zich vertaalde in een gunstiger resultaat aan het einde van het eerste kwartaal. De prijs steeg ten opzichte van het gemiddelde van 2010 van net boven € 50 per MWhe tot ongeveer € 60 per MWhe. De daaropvolgende maanden draaide deze positieve trend echter terug in de richting van het niveau van vorig jaar.

De gasprijs volgde in het begin van 2011 dezelfde opwaartse evolutie als de elektriciteitsprijs, wat de belangrijkste post in de bedrijfskosten deed toenemen. Deze kostenpost steeg in vergelijking met dezelfde periode in 2010 met 31%. In het tweede kwartaal is de gasprijs niet in dezelfde mate gedaald als de elektriciteitsprijs, wat een daling van de brutomarge tot gevolg heeft gehad.

Een derde beïnvloedende factor van de operationele resultaten, en meer bepaald van de bedrijfsopbrengsten, zijn de WKK-certificaatprijzen. De vaststelling in 2010 dat de markt voor deze certificaten bij gebrek aan vraag is opgedroogd, is tot op heden niet gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat voor het grootste deel de certificaten verkocht worden aan de garantieprijs van € 27 per certificaat.

Daarnaast wordt het operationele resultaat beïnvloed door het aantal draaiuren van de centrales en de warmteafname door onze projectpartners. Door het warme weer van het voorjaar daalde in vergelijking met 2010 het aantal draaiuren en de afgenomen warmte. Deze negatieve evolutie van de omzet werd echter wel gecompenseerd door enerzijds het feit dat drie motoren (5,4 MWe) in tegenstelling tot H1 2010 nu het ganse halfjaar van 2011 operationeel waren en anderzijds de hogere energieprijzen.

Het nettoresultaat voor de periode daalt onder andere door een éénmalige financiële kost van € -1.250k, die zijn oorsprong vindt in de kapitaalverhoging die beslist werd door de Algemene vergadering van aandeelhouders op 4 februari 2011. Andere niet-recurrente kosten zijn de afwaardering van activa voor een bedrag van € -1.532 voor het project Binergy Meer, de afwaardering van handelsvorderingen voor een bedrag van € – 413, de kost van de administratieve verwerking van afdekkingscontracten voor een bedrag van € -448, belastingen voor een bedrag van € -355 en andere financiële kosten en intresten voor een bedrag van € -1.177.

 

in € 000 1H 2011 1H 2010
Voortgezette activiteiten
Omzet € 14.187 € 13.387
REBITDA € 1.648 € 2.150
REBIT € 254 € 19
Resultaat voortgezette act. € -4.938 € -1.959
Resultaat stopgezette activiteiten € -77 € -13.128
Resultaat voor de periode € -5.015 € -15.087

 

Thenergo heeft tijdens deze H1 2011 de moeilijke marktomstandigheden moeten ondervinden. Uit de geschetste evolutie van de energieprijzen wordt het duidelijk dat het verschil tussen de gas- en de elektriciteitprijs sterk is verminderd. Tegelijk houdt de markt van de certificaten nog enkel rekening met de bodemprijs. Deze elementen tasten de rendabiliteit van de Groeikracht-centrales rechtstreeks aan, zoals blijkt uit de resultaatcijfers.

Ook onze partners in de Groeikracht-centrales, namelijk de warmteafnemende tuinbouwbedrijven, maken een zeer moeilijk jaar mee. Door het uitzonderlijk goede voorjaarsweer kwamen grote hoeveelheden groenten op de markt. Dit fenomeen werd versterkt door de late opstart van het groenteseizoen in Zuid-Europa. Bovenop kwam de nasleep van de Ehec-bacterie en het sluiten van de grenzen door Centraal-Europa voor buitenlandse groenten. De verkoopprijzen voor de groenten zakten ver onder de productiekost van de tuinder. Deze situatie brengt onze partners in nauwe schoenen, zodat zij de warmteleveringen door de Groeikrachten niet of slechts deels kunnen betalen. Dit heeft een negatieve invloed op de solvabiliteit van de Groeikrachten en op hun mogelijkheid om de door Thenergo geleverde diensten te betalen, alsook om eventuele dividenden aan Thenergo uit te keren. Waar aanvankelijk de hoop was gesteld dat deze toestand van korte duur zou zijn, blijkt thans dat het volledige groenteseizoen is aangetast.

Op 30 juni 2011 had Thenergo NV € 1,37 miljoen beschikbare middelen in kas. De Raad van bestuur besliste de halfjaarresultaten in continuïteit te rapporteren. Dit tevens in uitvoering van de beslissing van de Algemene vergadering van aandeelhouders van 4 februari 2011, waarbij deze vergadering zich voor de continuïteit van de vennootschap heeft uitgesproken, ingevolge de vraag daaromtrent ingevolge art. 633 WVenn. en het gevolg dat daaraan wordt gegeven.In het kader van financieringsovereenkomsten op het niveau van de dochterondernemingen werden door Thenergo Groep garantstellingen afgeleverd. De verstrekte garanties met betrekking tot de kredietovereenkomsten met schending van kredietconvenanten bedragen € 1,5 miljoen.

De Raad van bestuur beslist op zeer korte termijn een strategie goed te keuren, die rekening houdt met deze omstandigheden en erop gericht is:
–       de kostenstructuur verder te herleiden
–       te onderhandelen met alle stakeholders over de aanpak en overbrugging van deze moeilijke periode, teneinde discontinuïteit te vermijden
–       indien nodig activa af te stoten
–       een bedrijfsplan te presenteren dat opnieuw aandeelhouderswaarde creëert
–       bij aandeelhouders en investeerders daartoe kasmiddelen te bekomen.

Over Thenergo
Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van aardgas en biogas. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.
 

Voor meer informatie:
Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu
Gateway House,
Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp
Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *