Disclaimer

Copyright en gebruiksvoorwaarden www.abo-group.eu.

Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en/of te gebruiken, erkent de bezoeker deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen, en alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze site niet te gebruiken.

De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

ABO-Group kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken.

ABO-Group doet geen uitspraken over enige andere website die de bezoeker via deze site kan bezoeken.

Het is aan de bezoeker om voorzorgsmaatregelen te nemen zodat hetgeen voor eigen gebruik wordt geselecteerd vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard. Het auteursrecht op al het materiaal op deze site berust bij ABO-Group of bij de oorspronkelijke maker van het materiaal.

Behalve zoals hierin vermeld, mag geen van de materialen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiërend, registrerend of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABO-Group.

ABO-Group dwingt haar intellectuele eigendomsrechten af in de ruimste zin van de wet. De naam ABO-Group of enig ander handelsmerk mag op geen enkele wijze worden gebruikt, ook niet in reclame of publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materiaal op deze site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABO-Group.

ABO-Group verbiedt het gebruik van ABO-Group of enig ander handelsmerk als onderdeel van een link naar of van enige site, tenzij het instellen van een dergelijke link vooraf schriftelijk door de ABO-Group is goedgekeurd.

Adres:

ABO-Group Environment NV
Maaltecenter building G
Derbystraat 255
B-9051 Gent

Tel. +32 (0)9 242 88 66
Fax +32 (0)9 245 23 51
info@abo-group.eu